Phát biểu chỉ đạo đồng chí Nguyễn Thị Hà - BT Huyện đoàn Yên Định