Phát biểu chỉ đạo của Cô Nguyễn Thị Nhung - Hiệu Trưởng nhà trường