MỘT SỐ HÌNH ẢNH TỔ CHỨC GẶP MẶT ĐẦU XUÂN ĐINH DẬU 2017
16/02/2017
HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÁC DIỆN ƯU TIÊN VÀ ĐIỂM KHUYẾN KHÍCH XÉT TN THPT
17/02/2017
Hiện tất cả
SỞ GD&ĐT THANH HOÁ

TRƯỜNG THPT YÊN ĐỊNH 2

 

     SỐ 01/KH-THPT YĐ2

                                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

     Yên Định, ngày 10 tháng 9  năm 2016

 

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2016- 2017

 

      Căn cứ Chỉ thị số 3031//CTBGD ĐT ngày 26 tháng 8 năm 2016 về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016- 2017của ngành Giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

      Căn cứ Quyết định 2650/QĐ-UBND Về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2016- 2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên ngày 18  tháng 07 năm 2016 của UBND tỉnh Thanh Hoá;

      Căn cứ Báo cáo ngày 13  tháng 8 năm 2016  của Sở Giáo dục và  Đào tạo về  Báo cáo Tổng kết năm học 2015- 2016 và phương hướng, nhiêm vụ, giải pháp năm học 2016- 2017;

      Căn cứ quyết định số 708/QĐ-SGD ĐT Thanh Hoá ngày 08/09/2016 về việc ban hành kế hoạch công tác năm học 2016- 2017;

       Căn cứ Hướng dẫn số 1704/SGDĐT-GDTrH ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2016- 2017;

       Căn cứ vào Nghị quyết của Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2016- 2017;

       Căn cứ vào đặc điểm, tình hình của Trường THPT Yên Định 2;

       Trường THPT Yên Định 2 xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016- 2017.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

 1. Mục đích. Xây dựng kế hoạch để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm học 2016-2017 được để ra tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đầu năm học và các kế hoạch khác của ngành.
 2. Yêu cầu: Việc thực các nhiệm vụ năm học phải căn cứ vào các văn bản qui định của Đảng và Nhà nước về giáo dục; không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy và giáo dục đạo đức học sinh, duy trì trường chuẩn quốc gia; duy trì và phát triển các thành tích đã đạt được các năm học trước xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, đoàn kết, dân chủ và đổi mới.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

    Triển khai nhiệm vụ năm học 2016- 2017; Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015- 2020; kế hoạch hành động của Chính phủ, của tỉnh, của ngành thực hiện Nghị quyết số 29 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 – Khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”; tham gia chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9;    

1. Tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả công tác. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện từng địa phương, gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính

trị, đạo đức của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

2. Đề cao tinh thần đổi mới và sáng tạo trong quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục. Tăng cường thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục.

3. Thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực; đổi mới nội dung, phương thức đánh giá học sinh phù hợp với các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học của học sinh; tăng cường kĩ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kĩ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.

4. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp.

5. Tập trung phát triển chất lượng đội ngũ giáo viên và tổ trưởng chuyên môn về năng lực xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường theo định hướng phát triển năng lực học sinh; năng lực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; đổi mới sinh hoạt chuyên môn; nâng cao năng lực của giáo viên chủ nhiệm lớp, của Đoàn trường trong việc quản lí, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.

C. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

I. THỰC HIỆN KẾ HOẠCH GIÁO DỤC:

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục.

      1.1. Trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng và thái độ trong chương trình giáo dục phổ thông, tiếp tục xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh theo hướng tinh giản để tăng cường kĩ năng vận dụng kiến thức, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương và khả năng học tập của học sinh, theo khung thời gian 37 tuần (học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần), đảm bảo thời gian kết thúc học kỳ I, kết thúc năm học thống nhất cả nước, có đủ thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo và kiểm tra định kỳ.  

      1.2. Các tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp, liên môn, đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với các chủ đề theo hình thức, phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực; chú trọng lồng ghép các nội dung giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật; tăng cường các hoạt động vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Kế hoạch dạy học của tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên phải được hiệu trưởng phê duyệt trước khi thực hiện và là căn cứ để kiểm tra, giám sát, nhận xét, góp ý trong quá trình thực hiện.

      1.3. Trên cơ sở kế hoạch dạy học đã được phê duyệt, tổ/nhóm chuyên môn tổ chức sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn qua mạng cho mỗi chủ đề theo hướng dẫn tại Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT,

Chủ động tiếp cận mô hình trường học mới để khai thác những ưu điểm trong việc đổi mới phương pháp dạy học.

3. Tổ chức dạy học ngoại ngữ:

     – Đẩy mạnh việc chuẩn hóa năng lực đội ngũ giáo viên Tiếng Anh đồng bộ.

     – Tiếp tục thực hiện dạy môn Tiếng Anh như hướng dẫn năm học 2010-2011 về dạy học ngoại ngữ trong trường THCS, THPT; tích cực chuẩn bị điều kiện để có thể sớm chuyển sang dạy theo chương trình mới.

4. Tăng cường đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức hoạt động giáo dục hướng nghiệp, đáp ứng mục tiêu phân luồng học sinh.

5. Tiếp tục thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tham nhũng; chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông,… theo hướng dẫn của Bộ GDĐT và Sở GDĐT..

6. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật;

7. Tổ chức tốt hoạt động “Tuần sinh hoạt tập thể” đầu năm học mới theo hướng dẫn của Bộ GDĐT, quan tâm đối với các lớp đầu cấp nhằm giúp học sinh làm quen với điều kiện học tập, sinh hoạt và tiếp cận phương pháp dạy học và giáo dục trong nhà trường. Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Ngày khai giảng, Lễ tri ân, Lễ chào cờ Tổ quốc; hướng dẫn học sinh hát Quốc ca đúng nhạc và lời để hát tại các buổi Lễ chào cờ đầu tuần theo đúng nghi thức, thể hiện nhiệt huyết, lòng tự hào dân tộc của tuổi trẻ Việt Nam.

     Hướng dẫn học sinh ôn luyện bài thể dục buổi sáng, bài thể dục giữa giờ và bài thể dục chống mệt mỏi theo quy định. Duy trì nền nếp thực hiện các bài thể dục nói trên vận dụng vào tập luyện thường xuyên trong suốt năm học.

8. Việc tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa chuyển mạnh sang hướng hoạt động trải nghiệm sáng tạo; tăng cường tổ chức và quản lí các hoạt động giáo dục kĩ năng sống theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 ban hành quy định về Quản lý hoạt động giáo dục kĩ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, giáo viên, học sinh, CMHS về chủ trương của Đảng, nhà trường về GD-ĐT.

Tiếp tục duy trì các tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia.

Tiếp tục xây dựng nhà trường Xanh- Sạch- Đẹp; thân thiện, dân chủ; đoàn kết và đổi mới.

II. ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ:

 1. Đổi mới phương pháp dạy học:

       Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kĩ năng của học sinh theo tinh thần Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 về áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác; đổi mới đánh giá giờ dạy giáo viên, xây dựng tiêu chí đánh giá giờ dạy dựa trên Công văn số 5555/BGDĐTGDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT; đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành, dạy học theo dự án trong các môn học; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học;

Tiếp tục quán triệt tinh thần giáo dục tích hợp khoa học – công nghệ – kĩ thuật – toán (Science – Technology – Engineering – Mathematic: STEM) trong việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông ở những môn học liên quan.

 1. Đổi mới hình thức tổ chức dạy học:

     – Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; sử dụng các hình thức dạy học trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông như: dạy học trực tuyến, trường học kết nối…

     – Tích cực triển khai công tác nghiên cứu khoa học đối với học sinh trung học; động viên học sinh tích cực tham gia Cuộc thi nghiên cứu khoa học kĩ thuật theo Công văn số 1290/BGDĐT-GDTrH ngày 29/3/2016 của Bộ GDĐT. Tăng cường hình thức học tập gắn với thực tiễn thông qua Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các vấn đề thực tiễn dành cho học sinh trung học theo hướng dẫn của Bộ GDĐT;

       – Triển khai có hiệu quả việc vận dụng tủ sách lớp học, phát động tuần lễ “Hưởng ứng học tập suốt đời” và phát triển văn hóa đọc gắn với xây dựng câu lạc bộ khoa học trong các nhà trường.

      – Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của liên Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

      – Khuyến khích tổ chức, thu hút học sinh tham gia các hoạt động góp phần phát triển năng lực học sinh như: Văn hóa- văn nghệ, thể dục- thể thao; thi thí nghiệm- thực hành; thi kĩ năng sử dụng tin học văn phòng; thi giải toán trên máy tính cầm tay; thi tiếng Anh trên mạng; thi giải toán trên mạng; ngày hội công nghệ thông tin; ngày hội sử dụng ngoại ngữ và các hội thi năng khiếu, các hoạt động giao lưu;…

 1. Đổi mới kiểm tra và đánh giá:

    – Các tổ chuyên môn, giáo viên chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh trong việc thi và kiểm tra; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.

     – Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh: đánh giá qua các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học, kĩ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình (bài viết, bài trình chiếu, video clip,…)

      – Kết hợp đánh giá trong quá trình dạy học, giáo dục và đánh giá tổng kết cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá của giáo viên với tự đánh giá và nhận xét, góp ý lẫn nhau của học sinh, đánh giá của cha mẹ học sinh và cộng đồng. Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, hướng dẫn, sửa sai, động viên sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Đối với học sinh có kết quả bài kiểm tra định kì không phù hợp với những nhận xét trong quá trình học tập.

      – Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề thi, kiểm tra cuối học kì, cuối năm học theo ma trận và viết câu hỏi phục vụ ma trận đề. Căn cứ vào mức độ phát triển năng lực của học sinh ở từng học kỳ và từng khối lớp, các tổ chuyên môn xác định tỉ lệ các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu trong các bài kiểm tra trên nguyên tắc đảm bảo sự phù hợp với đối tượng học sinh và tăng dần tỉ lệ các câu hỏi, bài tập ở mức độ yêu cầu vận dụng, vận dụng cao.

      – Kết hợp một cách hợp lí giữa hình thức trắc nghiệm tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lí thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra; tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn; tăng cường ra các câu hỏi mở, gắn với thời sự quê hương, đất nước đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội;

      – Tăng cường tổ chức hoạt động đề xuất và lựa chọn, hoàn thiện các câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực để bổ sung cho thư viện câu hỏi của trường. Tăng cường xây dựng nguồn học liệu mở (Thư viện học liệu) về câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài học, tài liệu tham khảo có chất lượng trên website của nhà trường. Cán bộ quản lí, giáo viên và học sinh tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn trên trang mạng “Trường học kết nối” về xây dựng các chuyên đề dạy học tích hợp, liên môn; đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

III. PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ:

 1. Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và tổ trưởng.

     – Tổ chức tốt việc tập huấn về nội dung: Dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo chuyên đề tích hợp, liên môn; tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo; tổ chức công tác nghiên cứu khoa học kĩ thuật và cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp tỉnh, quốc gia dành cho học sinh trung học.

      – Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng cán bộ quản lí, giáo viên về chuyên môn và nghiệp vụ theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo các hướng dẫn của Bộ GDĐT. Tăng cường các hình thức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí và hỗ trợ hoạt động dạy học và quản lí qua trang mạng “Trường học kết nối”.

     – Các tổ chuyên môn tiếp tục đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học. Chú trọng bồi dưỡng đội ngũ giáo viên cốt cán các môn học. Chủ động triển khai các hoạt động chuyên môn trên trang mạng “Trường học kết nối” để tổ chức.

      – Nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả của hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường. Tổ chức tốt và động viên giáo viên tham gia Cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học.

     – Tổ chức thi GVG cấp trường đảm bảo công bằng, khách quan.

 1. Tăng cường quản lí đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục:

     – Chủ động rà soát đội ngũ, bố trí sắp xếp để đảm bảo về số lượng, chất lượng, cân đối về cơ cấu giáo viên, nhân viên cho các môn học, nhất là các môn Tiếng Anh.

     – Tăng cường công tác kiểm tra nhằm điều chỉnh những sai sót, lệch lạc; biến quá trình kiểm tra thành quá trình tự kiểm tra, tự đánh giá của giáo viên trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy của mình.

IV. SỬ DỤNG HIỆU QUẢ CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ DẠY HỌC:

 1. Duy trì các tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia.. Nhà trường phân công các cán bộ chủ trì theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ để duy trì các tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia.
 2. Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học. Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác từ công tác xã hội hóa giáo dục để tăng cường cơ sở vật chất, xây dựng phòng học bộ môn, thư viện, nhà đa năng, vườn trường. Tăng cường thực hiện xã hội hóa giáo dục, vận động, huy động các nguồn lực xã hội để tiếp tục xây dựng, cải tạo cảnh quan nhà trường đạt tiêu chuẩn Xanh- Sạch- Đẹp,

V. ĐỔI MỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIÁO DỤC:

 1. Tăng cường đổi mới quản lí việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục theo hướng tự chủ; củng cố kỷ cương, nền nếp trong dạy học, kiểm tra đánh giá và thi. Đề cao tinh thần đổi mới và sáng tạo trong quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục.
 2. Chú trọng quản lí, phối hợp hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011; tăng cường quản lí chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GDĐT, việc quản lí các khoản tài trợ theo Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 qui định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
 3. 3. Tăng cường sử dụng phần mềm máy tính trong việc quản lí hoạt động giảng dạy của giáo viên, quản lí kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, sắp xếp thời khoá biểu, quản lí thư viện, thiết bị trường học.

VI. CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG:

  Các tổ, đoàn thể phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu học năm học 2016- 2017 một cách thực chất; khuyến khích các tổ, nhóm, đoàn thể có mô hình đổi mới; vượt lên khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

VII. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU:

 1. Chỉ tiêu về chất lượng giáo dục:

   – Học lực: Giỏi: 13 %; Khá  67 %; TB: 20 %. Yếu, kém không quá 5 %

   – Hạnh kiểm: Tốt 85 %, Khá 14%. TB 3 %. Yếu không quá 1%

   – HSG toàn diện: 13%; HSTT:  67 %;

   – Tỷ lệ xét TNTHPT: 98 %

   – Tỷ lệ HSK12 đậu vào các trường ĐH, CĐ: 65 % trở lên.

   – Tỷ lệ HS lên lớp (K10, K11): 99 %

   – Không có HS vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội. Phấn đấu không có HS bị kỷ luật đến mức đuổi học từ 1 tuần trở lên.

   – HSG: – Cấp QG: Có HSG cấp QG

               – Cấp tỉnh: Từ 60 giải trở lên (Trong đó các môn VH có từ 30- 35 giải; Các môn khác  20- 25 giải). Đưa thứ bậc lên mức từ 16- 18 trên toàn tỉnh.

    – Thi sáng tạo KHKT: Tham gia và có bám giải cấp tỉnh.

    – Các cuộc thi khác: Có giải cá nhân và giải đồng đội.

    – Bài thi liên môn:

      + Đối với HS: Có giải nhất cấp tỉnh và được chọn gửi Bộ GD&ĐT.

      + Đối với GV:  Có giải nhất, nhì cấp tỉnh và giải nhì cấp Bộ

    – SKKN: Phấn đấu có 20- 25 SKKN được xếp loại A cấp trường. Từ 1- 2 SKKN xếp A cấp tỉnh, có 2- 3 SKKN xếp loại B cấp tỉnh và có 6- 8 SKKN xếp loại C cấp tỉnh.

    – Hội thi GVG cấp trường: Có từ 10- 15 % GV đạt GVG cấp trường

 1. Chỉ tiêu về công tác XHH giáo dục:

    Huy động hỗ trợ xây dựng CSVC từ 150- 200 triệu để từng bước cải tạo khuôn viên nhà trường. (Thông qua vận động CMHS, cựu HS và các nhà hảo tâm)

 1. Danh hiệu thi đua:

    – Đảng bộ: Đạt Đảng bộ trong sạch vững mạnh và được Huyện uỷ Yên Định khen.

    – Nhà trường: Tập thể LĐTTXS- Bằng khen của Bộ GD&ĐT

    – Công đoàn: Bằng khen của liên đoàn LĐ tỉnh.

    – Đoàn thanh niên: Bằng khen của tỉnh đoàn

    – Các tổ chức Hội, Ban trong nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ.

* Các chỉ tiêu khác theo Nghị quyết HN CBVC năm học 2016- 2017

VIII. KẾ HOẠCH CỤ THỂ THEO THÁNG:

 

Tháng/

năm

Nội dung công việcGhi chú
8/2016  – Chuẩn bị CSVC, công tác tổ chức đầu năm chuẩn bị cho ngày tựu trường và bắt đầu năm học mới.

  – Tổ chức tập trung HS K10 phân ban, phân lớp, phân công GVCN

  – Họp Đảng uỷ, BGH, tổ trưởng CM, các tổ CM, họp toàn thể cơ quan để học nhiệm vụ năm học, thống nhất chương trình giáo dục nhà trường trong năm học 2016 -2017, phân công chuyên môn, phân công chủ nhiệm … công tác tổ chức đầu năm.

  – Tổ chức lao động để tổng vệ sinh toàn trường, cải tạo lại hệ thống bồn hoa trước lớp học, trước phòng CM; Cải tạo khu vườn nhãn làm 3 sân học TD, QP.

  – Tổ chức cho HS thi lại và xét lên lớp đối với HS nằm trong diện thi lại và rèn luyện trong hè.

  – Tựu trường và bắt đầu năm học mới theo lịch chỉ đạo của Sở GD&ĐT Thanh Hoá (Từ thứ 2 ngày 22/08/2016)

9/2016  Tăng cường kiểm tra, giám sát nề nếp dạy và học.

  – Ra quân tháng phòng chống Ma tuý, HIV/AIDS và phòng chống tội phạm.

  – Hoàn thành việc phê duyệt chương trình giáo dục của nhà trường với Sở Giáo dục và đào tạo.

  – Tổ chức thành công khai giảng năm học 2016- 2017 theo chỉ đạo của Sở (Ngày 05/09);

 – Cấp phát và hoàn thành ghi chép các loại hồ sơ sổ sách đầu năm;

     Duyệt kế hoạch thu với GVCN

   – Đại hội chữ thập đỏ

  – Tổ chức thi chọn đội tuyển HSG K12

  – Kiện toàn công tác tổ chức đầu năm; tổ chức tốt các hội nghị, đại hội: Hội nghị viên chức, Đại hội các lớp, các chi đoàn, Hội nghị CMHS các lớp, Hội nghị đại biểu CMHS toàn trường, Đại hội chi đoàn GV, Đại hội ĐTN….

 – Triển khai chọn đội tuyển và tổ chức ôn luyện các đội tuyển HSG K12.

 – Hoàn thành công tác lập kế hoạch, đăng ký thi đua và duyệt kế hoạch của cá nhân, các tổ CM, các bộ phận, các tổ chức đoàn thể; Kiểm tra hồ sơ đầu năm. 

 – Tham gia hội thi TDTT người giáo viên nhân dân

 

 

 

10/2016– Phát động phong trào thi đua dạy tốt chào mừng ngày PNVN (20/10); tổ chức học tập, rút kinh nghiệm các tiết dạy thực hành, ứng dụng CNTT, BDHSG K12, phụ đạo, dạy thêm; dạy thí điểm đổi mới PPDH, dạy học theo chủ đề..

– Triển khai thao giảng tiết 1 của HK I

– Họp Ban xét nâng lương và duyệt xét nâng lương

– Duyệt kế hoạch thu với GVCN

– Thi GVG cấp trường vòng 1.

– Thi chọn đội tuyển HSG K12

– Tập trung ôn luyện và bồi dưỡng học sinh giỏi;

– Tổ chức sơ kết nữa HK để đánh giá những mặt đã làm được và chỉ ra tồn tại, biện pháp khắc phục.

 – Tham gia thi chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi Quốc gia các môn văn hóa THPT năm học 2016 – 2017.

– Đăng ký và tổ chức thi chọn nguồn tham gia sân chơi truyền hình Âm vang xứ Thanh lần thứ XI năm học 2016-2017;

– Phát động cuộc thi nghiên cứu khoa học kĩ thuật học sinh trung học; thi tích hợp, liên môn giải quyết các vấn đề thực tiễn cho học sinh trung học.

– Tham dự Hội nghị triển khai công tác phòng, chống tội phạm trong tr­ường học.

– Báo cáo thống kê số trường, lớp, HS, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đầu năm học 2016 – 2017 về Sở GD&ĐT.

 

 

 

 

 

11/2016– Phát động tháng thi đua dạy tốt học tốt chào mừng ngày NGVN (20/11);

– Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 34 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam;

– Tổ chức phong trào thao giảng dự giờ đợt 2 của HK I.

– Thi GVG cấp trường vòng 2

– Tiếp tục tổ chức dạy học theo chủ đề, đổi mới PPDH, BDHSGK12, phụ đạo, đổi mới KTĐG; BDHSD khối 10, 11, 12.

– ĐTN triển khai hội thảo “Trao đổi phương pháp học tập cho HS K10”

– Phối hợp với công an huyện tổ chức ngoại khoá cho HS về GD PL và phòng chống tệ nạn xã hội.

– Tổ chức các chương trình ngoại khoá, NGLL, HN

12/2016– Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, Ngày Hội Quốc phòng toàn dân 22/12; hoạt động theo chủ đề “Thanh niên xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, kỹ năng sống cho học sinh; duy trì có nền nếp các hoạt động giáo dục, hoạt động dạy và học.

 – Tổ chức phát động, triển khai đợt 2, tháng cao điểm phòng, chống HIV/AIDS; tiếp tục thực hiện Thông tư số 31 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy định công tác phòng, chống tệ nạn ma tuý tại các cơ sở giáo dục.

– Tăng cường công tác kiểm tra thực hiện chương trình giảng dạy, quy chế chuyên môn, chế độ kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ của giáo viên

 – Ôn tập và kiểm tra học kỳ I năm học 2016-2017 đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế; hoàn thành nhiệm vụ học kỳ I.

  – Thi nghề phổ thông cho học sinh lớp 12 THPT

 – Tổ chức khảo sát học kì 1 năm học 2016-2017  K12

 – Tổ chức Hội thao Quốc phòng cấp tỉnh khối THPT năm học 2016-2017

  – Triển khai tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS;

  – Phát động cuộc thi An toàn giao thông “Cho nụ cười ngày mai” của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  – Chuẩn bị Thanh tra, kiểm tra, chỉ đạo các cơ sở giáo dục;

 – Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2017- 2018; quyết toán tài chính năm 2016; triển khai thực hiện dự toán ngân sách năm 2017.

1/2017   – Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tham gia chào mừng kỷ niệm lần thứ 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2017)

  – Bắt đầu chương trình học kỳ II.   

  – Tổ chức các Hội nghị từ tổ, các tổ chức, Hội nghị cơ quan để đánh giá kết quả học kỳ I, xây dựng nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II,

   – Tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia các môn văn hóa THPT tại Thanh Hóa.

   – Tổ chức các hoạt động trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 theo chỉ đạo của Huyện uỷ, Sở GD&ĐT Thanh Hoá. 

   – Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, học sinh nghỉ Tết đúng lịch, vui vẻ, an toàn, tiết kiệm và thực hiện nghiêm túc các quy định của Chính phủ, của tỉnh, các văn bản hư­ớng dẫn của Sở GD&ĐT về an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao trư­ớc, trong và sau Tết;  

   – Tham dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh giải toán bằng máy tính cầm tay theo lịch của Sở

   – Tham gia Hội nghị Sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2016-2017;

2/2017 – Tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2); củng cố, duy trì và ổn định tốt nền nếp dạy học sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán; tập trung nâng cao chất lượng dạy và học.

  – Phát động phong trào phòng chống Ma túy HIV trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh học kì 2 năm học 2016-2017

 – Tập trung cao độ cho việc ôn luyện chọn học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh năm học 2016- 2017.      

 – Tham gia cuộc thi Nghiên cứu khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học cấp quốc gia năm học 2016-2017.

 – Duyệt kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2017- 2018.

 – Triển khai Kế hoạch bồi dưỡng và nâng cao trình độ Tin học cho CBGV  theo thông tư 03 của Bộ TTTT; 

-Thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập trường THPT Yên Định 2 và triển khai công việc theo kế hoạch. 

3/2017Phát động thi đua “Dạy tốt, học tốt”, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tham gia chào mừng kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3; hoạt động theo chủ đề “Thanh niên với vấn đề lập nghiệp”; tiếp tục củng cố và xây dựng nền nếp dạy và học; tổ chức tốt các hoạt động tập thể gắn với các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành.

– Tổ chức đưa HS tham dự các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hoá THPT.

 – Tham gia cuộc thi giải toán máy tính Casio cấp quốc gia (Nếu có)

 – Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3; Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3.

 – Chuẩn bị hồ sơ thi THPT QG và tham gia kiểm tra chéo hồ sơ thi THPT Quốc gia 2017.

 – Kiểm tra kiến thức THPT QG lần 1 (Trên cơ sở HS đăng ký)

– Thi HSG cấp trường K10, K11.

– Giao lưu TDTT với các đơn vị kết nghĩa.

–       
4/2017– Tổ chức các hoạt động thi đua “Dạy tốt, học tốt”, văn hóa, văn nghệ, thể thao tham gia chào mừng kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất Đất nư­ớc (30/4) và Ngày Quốc tế lao động 1/5.

 – Tham gia các Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi THPT quốc gia năm học 2016-2017

– Xây dựng kế hoạch ôn tập cho học sinh lớp 12.                      

– Họp cha mẹ học sinh khối 12

– Ôn thi tốt nghiệp cho HS khối 12

– Nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương, Nghỉ lễ 30/4

– Tổ chức ôn tập HK cho cả 3 khối. Tổ chức thi HK 2 K12

5/2017 – Phát động phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” và các hoạt động văn hóa, thể thao tham gia chào mừng kỷ niệm 63 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954); Ngày Sinh nhật Bác Hồ (19/5).

    – Hoàn thành ch­ương trình giảng dạy năm học, hoàn tất thủ tục hồ sơ, sổ sách cá nhân giáo viên, hồ sơ nhà trường, hồ sơ học sinh và tiến hành tổng kết năm học 2016- 2017 theo lịch chung của Sở.

  –  Hoàn thành tổng kết, đánh giá xếp loại HS vào sổ cái và sổ điện tử.

  –  Kiểm tra hồ sơ GV, NV, hồ sơ tổ CM.

  – Tổ chức kiểm tra CSVC các lớp và quy trách nhiệm bồi thường nếu mất mát, hư hỏng.

  – Tổ chức các Hội nghị để xếp thi đua: Hội nghị GVCN, Hội nghị các tổ, họp Ban thi đua nhà trường để xét thi đua cá nhân, tập thể.

  – Họp CMHS K10, K11 để thông báo kết quả học tập của HS và các nội dung có liên quan.

 – Tổ chức Hội nghị khoa học cấp trường và đánh giá SKKN.

 – Tổ chức họp cơ quan để tổng kết năm học.

 – Tổ chức thi kiểm tra thử kiến thức THPT QG

 – Tổ chức lễ bế giảng và phát thưởng cho HS đạt các danh hiệu trong năm học, HS có giải HSG cấp tỉnh.

 – Tổ chức lễ tri ân và trưởng thành cho HS K12.

 – Hoàn thành hồ sơ thi đua của cá nhân, tập thể và nạp về Sở GD&ĐT.

  – Tổ chức quán triệt Quy chế thi và tuyển sinh năm 2017 đến cán bộ, giáo viên, HS.

 – Triển khai công tác tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2017- 2018.

  – Tập trung ôn tập cho học sinh lớp 12 chuẩn bị cho kỳ thi THPT QG.

– Chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi THPT Quốc gia 2017 theo lịch của Bộ GD&ĐT

  – Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động hè năm 2017; phối hợp với các tổ chức chính quyền, đoàn thể trên địa bàn để bàn giao học sinh cho các địa ph­ương trong hè.  

–       
6/2017  – Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, tháng hành động vì trẻ em, Ngày Gia đình Việt Nam;

  – Tập trung công tác ôn tập cho học sinh K12;

  –  Hoàn thành các công việc chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia 2017;

  – Tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017- 2018.

  – Nạp báo cáo Tổng kết năm học 2016- 2017 về Sở Giáo dục và Đào tạo;

  – Phối hợp với địa phương tổ chức các hoạt động hè cho học sinh, có phương án bảo vệ nhà trường đảm bảo an toàn tuyệt đối về cơ sở vật chất trường học.

  – Chuẩn bị kế hoạch tập huấn các chuyên đề hè cho đội ngũ cốt cán các bậc học; ngành học.

  – Hoàn thành và nạp SKKN về Sở Giáo dục và Đào tạo.

7/2017  – Tổ chức các hoạt động tham gia kỷ niệm Ngày Th­ương binh, Liệt sỹ (27/7): “Đền ơn đáp nghĩa”, thăm hỏi các gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ; gia đình có công với cách mạng.

  – Tham gia công tác thi THPT Quốc gia 2017 (Theo lịch của Bộ GD&ĐT và điều động của Sở.

  – Tham gia tập huấn, bồi dưỡng hè cho cán bộ, giáo viên.

  – Tham gia các hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh, Liệt sĩ 27/7/2017;

  – Tổ chức sửa chữa và chuẩn bị CSVC cho năm học mới.

  –  Phát giấy báo điểm, giấy chứng nhận TN tạm thời, hồ sơ cho HS K12.    

 

 

 

 

 

8/2017

  – Tổ chức các hoạt động tham gia kỷ niệm Ngày Cách mạng Tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9.

  – Tiếp tục chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2017- 2018;

  – Tổ chức ngày học sinh tựu trường.

   – Tham dự  hội nghị Tổng kết năm học 2016- 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017- 2018;

  – Tham dự Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ về đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào các cơ sở giáo dục;

  – Tham gia tập huấn công tác Đoàn cho Bí thư Đoàn trường THPT;

  – Tập huấn, bồi dưỡng hè cho CB, GV theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT;

  – Chuẩn bị khai giảng năm học 2017- 2018.

  – Tập trung các điều kiện cơ sở vật chất, công tác tổ chức đầu năm chuẩn bị cho ngày tựu trường và bắt đầu năm học mới.

   – Tổ chức tập trung HS K10 phân ban, phân lớp. Tập trung HS và  GVCN toàn trường để làm công tác tổ chức lớp đầu năm và công tác vệ sinh lớp học.

   – Tổ chức họp Đảng uỷ, BGH, tổ trưởng CM, các tổ CM, họp toàn thể cơ quan để học nhiệm vụ năm học, thống nhất chương trình giáo dục nhà trường trong năm học 2016- 2017, phân công chuyên môn, phân công chủ nhiệm … công tác tổ chức đầu năm; Thống nhất các văn bản, nội quy, quy định cơ quan, quy chế chi tiêu nội bộ, tiêu chí xét thi đua…

   – Tổ chức lao động để tổng vệ sinh toàn trường, cải tạo lại hệ thống bồn hoa trước lớp học, trước phòng CM…

   – Tổ chức cho HS thi lại và xét lên lớp đối với HS nằm trong diện thi lại và rèn luyện trong hè.

   Tổ chức tựu trường và bắt đầu năm học mới theo lịch chỉ đạo của Sở GD&ĐT Thanh Hoá.  

 

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Căn cứ Kế hoạch chung của nhà trường. Các tổ CM, tổ GH-HC, các tổ chức trong trường, các bộ phận, các cá nhân xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, nếu có bất cập, vướng mắc báo cáo trực tiếp với Đ/c Nguyễn Thị Nhung để được hướng dẫn.

 

Nơi nhận:

– Sở GD&ĐT (Để báo cáo);

– Phòng GDTrH (Để báo cáo);

– Đảng uỷ, BGH;

– Tổ CM, Tổ HC, CB, GV (Thực hiện);

– Lưu VT.

                                                                                     P. HT PHỤ TRÁCH

 

 

 

                                                                                           Nguyễn Thị Nhung

 

 

 

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *